Si mund të rezervoj?

    Ju mund të rezervoni si mëposhtë: 

 • Nëpermjet faqes tonë duke plotësuar të dhënat në linkun përkates të produktit .
 • Për suport mund të na kontaktoni online nëpermjet chatit të faqes 7/24 hrs
 • Si dhe nëpërmjet numrave tonë të kontaktit :
  Mobile +355 69 2044 650

Cilat të dhena më duhen për të bërë një rezervim?

Për të kryer me sukses rezervimin ju duhen këto të dhëna:

 • Emri dhe mbiemri i plotë (ashtu sikurse e keni të shkruajtur në kartën e Identitetit apo pashaportë)
 • Ditelindja dhe numri i letërnjoftimit (ose nje fotografi e mjetit te identifikimit)
 • Numër telefoni mobile i klientit
 • Adrese e-mail (ku do t’ju dërgohet fatura elektronike per shërbimin e kerkuar, detajet dhe itinerari i plotë)pyetje te shpeshta

Shumë e rëndësishme për fëmijet nen 18 vjec ne udhetimet që ka kalim doganore kërkohet që të dy prinderit te jene te pranishem per ta shoqeruar ose te jetë i pajisur me prokure te posaçme. Bashke me Prokuren origjinale, Ju lutem te keni edhe 2 fotokopje per tu dorezuar ne pikat kufitare.pyetje te shpeshta

Pagesën duhet ta kryej menjëhere kur bëj rezervimin?

Ju mund të bëni një rezervim dhe në momentin kur kryhet pagesa, në cash ose përmes bankës, dhe kur agjenti merr konfirmimin, atëherë rezervimi juaj quhet i konfirmuar.

Cilat janë format e pagesave që pranohen për të përmbushur rezervimin?

Jeni gjithmonë të mirepritur ti bashkoheni eksperiencave unike që ofrojmë nëpërmjet udhëtimeve tona. Pagesat mund të kryhen:

 • Cash prane zyrave tona ne Tirane edhe Elbasan.
 • Nepermjet llogarive tona Bankare
  • BKT dhe Raiffeisen (Leke dhe Euro)
  • WISE 
 • Nëpërmjet llogarive tona Bankare duke plotësuar formularin përkatës
 • Paypal

Ju lutem pagesat nevojiten para rezervimit të sherbimit në mënyrë që të rezervohet shërbimi juaj. Jeni të mirëpritur!

Ku dhe kur mund të bej pagesen cash?

Pagesa kesh mund të bëhet në një nga zyrat tona me adresa si më poshtë:

Detajet për pagesën në Bankën Kombëtare Tregtare:

Për pagesa në monedhën Euro :
ELITE TRAVEL GROUP
Beneficiary : Elite Travel Group
Beneficiary Bank: BKT (Elbasan Branch) Albania
Currency: EURO
Account: 405832880CLPRCFEURFR
IBAN: AL1820531050832880CLPRCFEURF
SWIFT/ B.I.C Code:NCBAALTX

Për pagesa në monedhën Lekë:
ELITE TRAVEL GROUP
Beneficiary : Elite Travel Group
Beneficiary Bank: BKT (Elbasan Branch) Albania
Currency: LEKE
Account: 405832880CLPRCLALLUH
IBAN: AL3420531050832880CLPRCLALLU
SWIFT/ B.I.C Code:NCBAALTX

Detajet për pagesën në bankën Raiffeisen:

Për pagesa në monedhën Euro:                                                      
ELITE TRAVEL GROUP                                                                        
Beneficiary : Elite Travel Group
Beneficiary Bank: Raiffeisen Bank (Elbasan Branch) Albania
Currency: EURO
Account: 0060351727
IBAN: AL80202310040000000060351727
SWIFT/ B.I.C Code: SGSBALTX

Per pagesa ne monedhen Lek:
ELITE TRAVEL GROUP Beneficiary : Elite Travel Group
Beneficiary Bank: Raiffeisen Bank (Elbasan Branch) Albania
Currency: LEKE
Account: 0050351727
IBAN: AL95202310040000000050351727 
SWIFT/ B.I.C Code: SGSBALTX

Detajet për pagesën në WISE:

Për pagesa në monedhën Euro :                                                         
ELITE TRAVEL D.M.C.                                                                                                   
Beneficiary : Elite Travel DMC 
Beneficiary Bank: WISE (Avenue Louise 54, Room S52
Brussels
1050
Belgium)

Bank : Wise Europe SA 
Currency: EURO
IBAN: BE27 9672 0902 6373
SWIFT/ B.I.C Code: TRWIBEB1XXX

Për pagesat nga jashtë vendit komisioni bankar kushton 1 EURO 

A mund të anulloj rezervimin tim online?

Per shkak se te gjitha kompanite e sherbimit kane politika te ndryshme, ju nuk mundeni të bëni anullim të rezervimit online. Ju duhet të kontaktoni me ne ne menyrat si me poshte vijon:

Më pas do të merrni një përgjigje nga stafi ynë. pyetje te shpeshta

Kur kam të drejtë të marr rimbursim nga Elite Travel LCC?

Nese eshte rezervim dhe sherbim Avioni, Hoteli, Rent a car, apo dicka tjeter me furniture rezidente apo jo reziedente ne Shqiperi, cdo informacion mbi rimbursimet ju behet I ditur ne momentin qe pranoni te konfirmoni rezervimin, dhe ju bini dakort me rregulloren. Ju duhet te kontaktoni me agjentin.


Politika e rimbursimit për shërbimet e anulluara per produktin Elite Travel LCC do të zbatohet si me poshtë:
1.Nëse klienti vërteton që anullimi apo largimi herët nga hoteli është bërë në kohë dhe në përputhje me politikën e anullimit të hoteleve ne do t’ju rimbursojme shumën e plotë apo shumën e mbetur nga ndonjë shërbim që nuk e keni përdorur, minus komisionet e transaksionit.
2.Rimbursimi i plotë me kartë krediti pa mbajtur asnjë komision do zbatohet për çdo anullim të bërë në përputhje me politikat e anullimit të Elitetravel.al për të cilat klienti njoftohet në momentin e parë të rezervimit.
3.Për të gjitha format e tjera të pagesës, do mbahen komisionet bankare apo të transaksionit.
4.Elitetravel.al nuk është përgjegjëse në rast të anullimit të udhëtimit për shkak të forcës madhore, shkaqeve natyrore, protestave popullore ose shpalljeve të gjendjes së luftës në destinacionin e përzgjedhur nga klienti si dhe për çdo incident që ndodh për shkak të këtyre arsyeve. Zgjidhja do të gjendet me marrëveshje mes agjensisë dhe klientit duke i kthyer këtij të fundit rimbursim të pagesës në masën 100%.
5.Në rast se nuk përmbushet numri minimal i pjesëmarrësve i parashikuar për organizimin e paketës, atëherë agjensia ka të drejtë të anullojë udhëtimin. Parashikimi i numrit minimal varion sipas destinacionit dhe periudhës së vitit kur promovohet një paketë dhe bëhet gjithmonë i ditur në momentin e publikimit të paketës.

Çfare ndodh nëse anulloj rezervimin me Elite Travel LCC?

Nese eshte rezervim dhe sherbim Avioni, Hoteli, Rent a car, apo dicka tjeter me furniture rezidente apo jo reziedente ne Shqiperi, cdo informacion mbi anullimin ju behet I ditur ne momentin qe pranoni te konfirmoni rezervimin, dhe ju bini dakort me rregulloren. Ju duhet te kontaktoni me agjentin.

Ne rast se ju keni rezervuar me Elite Travel LCC rregullat qe aplikohen jane si me poshte vijon:
1.Për produktet ku nuk përfshihet bileta e avionit, nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai përpara 16 ditë ose më shumë ditë përpara udhëtimit, klientit i kthehet shuma e plotë e paguar në emër të agjensisë. Nëse përpara anullimit është bërë ndonjë shpenzim (pagesë hoteli, siguracioni shëndetësor në udhëtim, etj) ky shpenzim do të zbritet nga shuma që do të marrë klienti. Shpenzimet përfshijnë edhe komisionin bankar në rastin e pagesës me kartë krediti ose debiti.
2.Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai 6 (gjashtë) deri 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara udhëtimit, klienti ka të drejtë të rimbursohet deri në 50% të shumës së paguar për rezervimin (pagesë hoteli, siguracioni shëndetësor në udhëtim, etj). Klienti do të paguajë shpenzimet e transfertës dhe shpenzime administrative që mund të jenë kryer për shërbimin ndaj tij.
3.Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai në më pak se 6 (gjashtë) ditë përpara udhëtimit, klienti nuk ka të drejtë të rimbursohet nga agjensia.
4.Në rast se konsumatori heq dorë nga kontrata në kapërcim të afatit të mësipërm, agjencia është e detyruar të mbajë në formën e penalitetit një shumë të paracaktuar e cila është e nevojshme për shpenzimet e kryera për rezervimin e tij. Shuma do të përcaktohet në përputhje me afatet e anullimit të përcaktuara në këtë kontratë.
5.Anullimi do të quhet se është kryer në momentin që klienti paraqitet personalisht (ose i përfaqësuar nga një pjestar i grupit kur udhëtimi është rezervuar në grup) në njërën nga zyrat e agjencisë, ose duke dërguar email në adresën info@etg.al për t’u tërhequr nga marrëdhënia e krijuar me agjencinë.
6.Agjensia ju bën me dije se afatet e mësipërme mund të ndryshojnë në varësi të llojit të produktit dhe të kontratës me hotelin.
7.Agjensia ju bën me dije se produktet që përfshijnë bileta avioni ose trageti në cmim kanë afate të ndryshme nga ato të lartpërmendurat.
8.Për cdo produkt me politika kancelimi të ndryshme nga të lartpërmendurat i gjithë informacioni do t’ju jepet në përshkrimin e produktit përkatës pyetje te shpeshta

Review në Google Maps dhe Facebook

Ne jemi duke përmirësuar në mënyrë konstante cilësinë e shërbimeve tona. Nëse keni mbetur të kënaqur nga shërbimet tona jeni të lutur të na mbështesni në Google Business dhe Facebook me anë të “Review”, ku mund të shkruani diçka në lidhje me udhëtimin tuaj, shërbimin e marrë nga stafi dhe eksperiencën e përgjithshme. Mos harroni që ju jeni partneri ynë më i rëndësishëm ndaj jemi të hapur edhe për sugjerime ose ide të reja, të cilat do të bënin udhëtimet tona akoma edhe më të këndshme.
FCB Review: https://www.facebook.com/pg/elitetravel.al/reviews/?ref=page_internal
Google business review link: https://g.page/elitetravellufthansacitycenter?share 

Kur janë afatet e ankesave?

 

 

 

Klienti mund te reklamoje ankesen ne moment e konstatimit prane guides.
Brenda 10 ditëve pas përfundimit të sherbimit ,prane Departamentit te Sherbimit ndaj Klientit te Kompanise

Çfarë dokumentacioni ose provash duhet të ketë klienti që ankesa të quhet e vlefshme?

 

 

 

Klienti duhet te paraqese fakte jo te rreme per te reklamuar problemin. Cdo gje duhet te jete e sakte dhe e kuptueshme qe ankesa te quhet e vlefshme 

Ku mund të ankohen klientët ?

 

 

Klienti kontakton Shërbimin Ndaj Klientit në një prej formave si vijon:

 •  Me telefon ne numrin +355 69 20 44 652
 •  Me e-mail ne adresen: customerservice@etg.al
 •  Me shkrim, përmes letrës që dërgohet në adresë të Kompanisë,
 •  Duke u paraqitur personalisht pranë zyrave tona.
Në cilin moment ankesa është e pavlefshme dhe quhet si shpifje/fyerje e dënohet për prishje imazhi?
 • Ne rastet kur provohet qe faktet jane te rreme
 • Ne rastet kur me vetedashje klienti kerkon te prishe imazhin e kompanise
 • Cdo koment apo reklamim keqdashes dhe me tendence ndaj kompanise

Ne rast konstatimi te shpifjes dhe prishjes se imazhit kompania ka te drejte te ndermarre te gjitha procedurat perkatese ligjore bazuar ne
LIGJ Nr. 7895, datë 27.1.1995 KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË , neni 119 /neni 120.