Me siguri, ju keni dëgjuar termin MICE. Ky term përdoret nga shumë profesionistë apo kompani organizues të veprimarive (evente) të cilat lidhen po kështu me kompani apo biznese të nivelit profesionist. MICE ka të bëjë drejtpërdrejtë me organizimin, planifikim dhe realizimin e takimeve, konferencave, nxitjeve profesionale dhe ekspozitave të karakterit biznes.

- Le të zgjerohemi pak tek këto katër kategori të industrisë MICE.

Takime

Takimet shpesh, tashmë, organizohen në mjedie të caktuara dhe të rregulluara me çdo mjet përkatës mbi nevojat që takimi ka për t’u realizuar suksesshëm. Çdo kompani dhe biznes drejtohet tek organizimi i takimeve nga profesionistë të fushës MICE.

Nxitje Profesionale/Zhvilluese

Ky segment i MICE lidhet drejtpërdrejtë me takime, trajnime apo edhe udhëtime të cilat motivojnë punonjësit e një kompanie. Sidoqoftë, jo gjithmon nxitjet e tilla kanë bazë edukimin apo trajnimin. P.sh. një veprimtari që organizohet nga kompania mbas arritjes së një objektivi apo rezultati të lartë në punë mund të ketë qëllim vetëm argëtimin e stafit. Në këtë mënyrë, nxitjet e tilla shërbejnë për ndrtimin e respektit midis punonjësve dhe drejtuesve, dhe sjell si pasojë rritjen e biznesit, produktivitetin, por edhe dëshirën e punonjësve për të qëndruar gjatë me një kompani.

Konferenca dhe Kongrese

Këto dy degë janë të domosdoshme për rritjen e një kompanie, por kanë edhe dallime midis tyre.

Konferenca është e nevojshme për të diskutuar tema të caktuara ose për të zgjidhur probleme madhore me një grup të përcaktuar. Konferenca është shpesh e organizuar brenda një kohe të shkurtër por e rrallë në ripërsëritjen e saj.

Kongresi është takimi midis njerëzve të së njëjtës fushë kompencash, kulturore, politike apo fetare ku tema të paracaktuara diskutohen sëbashku. Këto lloj takimesh janë të ripërsëritshme në kohë dhe numër.

Ekspozita

Ekspozitat janë të lidhura me shërbimet dhe produktet që një kompani e cila kërkon të zgjerojë ndikimin e saj bashkë me rritjen e audiences dhe klientëve në përgjithësi. Gjithashtu, krijohen për grupe të caktura dhe organizime tregtare-ekspo-grup.

Në Shqipëri një nga kompanitë më cilësore dhe profesionale në sektorin e indrustrisë MICE është Elite Travel Group. Stafi i qulifikuar i ETG qëndron gjithnjë në linjë të parë me zhvillimet teknologjike dhe me ndryshimet që ndodhin në aspektin e karakterit të shërbimeve dhe produkteve për klientët dhe bizneset ndërkombëtare, po shut edhe ato vendase. Brenda karakterit të stafit ETG, përqendrohen në ndërthurjen më cilësore element si: sisteme e komunikikimi të fundit, profesinalizëm gjithmon në rritje, përkushtim ndaj klientit, cilësi krijuese, përgjegjësi socile dhe mjedisore, ndjeshmëri të lartë kulturore dhe edukuese bashkë me natyrën e pionerizmit gjithnjë në dukje.

 

Përse ETG në shërbimin MICE?

ETG-MICE ndihmon në organizimin e informacionit, hapësirës fizike, ushqimin, mikpritjen dhe kordinimin e të gjithë porfesionistëve të tjerë të eventit të bashkëpunojnë më zgjuarsi në mënyrë që ju të përqendroheni tek eksperienca e të ftuarve tuaj.

Punojnë që t’ju mundësojnë:

 • informacion të shpejtë, kodo dhe në çdo kohë, në rrjetin online.
 • më shumë përqendrim tek miqetë e juaj.
 • nisim pa nevojë trajnimi
 • realizim brenda kohesë së premtuar

Janë profesionist në:

 • punën e tyre
 • në organizimin e destinacioneve, aktiviteteve apo udhëtimeve turistike për stafin e kompanive
 • planifikimin e takimeve, trajnimeve dhe informimin e klientëve
 • krijimin e aktiviteteve nxitëse për profesionistët dhe punonjësit e korporatave

Janë të gatshëm gjithmon për:

 • të ndihmuar klientët dhe kolegët e tyre
 • komunikim të sinqertë dhe dretjpërdrejtë, për të dëgjuar dhe zgjidhur problemet
 • të krijuar paketa dhe ide të përshtatura me dëshirat dhe nevojat e klientit

Drejtohen nga parimi i rritjes dhe zhvillimit professional

Bashkë me klientët stafi i ETG-MICE punojnë ër të zhvilliuar praktikat dhe eksperiencat më të mira në fushën e organizimit dhe realizimit të MICE. Përkujdesen për të përparuar në një linjë me teknologjinë e kohës dhe brenda çdo zhvillimi të tillë ju japin mundësinë të merrni më shumë vlerë nga shërbimi MICE.